Mahatma Gandhi & Lal Bahadur Shastri Jayanti Celebration (2/10/2022)